LOOP er en del af løsningen

en platform, der bringer cirkulære løsninger frem i lyset

LOOP ER

2 DAGE

5 SCENER

10O+ TALERE

1OO+ UDSTILLERE

2OOO+ BESØGENDE

Affald, ressourcer & cirkulær økonomi

Der er pres på klodens ressourcer. Befolkningstilvækst og en kraftigt voksende middelklasse fører til en stigning i forbruget. Samtidig betyder vækst i brugen af praktiske single-use produkter og produkters stadig kortere levetid, at der anvendes flere og flere ressourcer – hvilket i sig selv medfører stigende mængder affald. Fra alle sider peges på en cirkulær omstilling som løsningen – en omstilling, der gentænker brugen af ressourcer og har fokus på produktion med et minimum af affald. Knap halvdelen af CO2 udledningen i Europa kommer alene fra ressourceudvinding og -forarbejdning ressourcer. Omstilling til cirkulær økonomi - hvor affald indgår som ressource, vil derfor gøre en markant forskel.

Økonomisk gevinst

For at nå i mål med en CO2-reduktion er det afgørende at afkoble økonomisk vækst fra ressourceforbruget og foretage en cirkulær omstilling til bæredygtig produktion med et ressourceeffektivt materialeforbrug. Cirkulær økonomi er således udpeget som en af de mest centrale brikker i EU’s Green Deal og ventes at stå for halvdelen af CO2 reduktionerne på Europas vej mod at blive verdens første klimaneutrale kontinent i 2050. En lang række nye krav på affalds- og ressourceområdet er på vej – som betyder, at det er nødvendigt med omstilling af den måde, hvorpå vi indsamler, behandler og udnytter affald og ressourcer. Samtidig ligger der en stor økonomisk mulighed for virksomheder og organisationer i at reducere ressourceforbruget, genbruge og genanvende ressourcer. Bæredygtighed er lig med konkurrenceevne og efterspørgslen efter cirkulære løsninger og produkter stiger.

DERFOR LOOP

LOOP ønsker at være en del af løsningen og det førende forum for affald, ressourcer og cirkulær økonomi.
LOOP samler danske styrkepositioner – innovation, design og bæredygtighed – og bringer viden, erfaringer, eksperter og netværk sammen på tværs af industrier og værdikæder.
LOOP bringer løsninger, innovative forretningsmodeller og cirkulære værdikæder frem i lyset – og bidrager dermed til målet om at reducere mængden af affald, udnytte ressourcerne og accelerere en cirkulær omstilling.

Vi understøtter FN's verdensmål